Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Dublin Metropolitan District Court on esittänyt 10.1.2011 - Denise McDonagh v. Ryanair Ltd

(Asia C-12/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Dublin Metropolitan District Court

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Denise McDonagh

Vastaaja: Ryanair Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Ylittävätkö Eyjafjallajökull-tulivuoren purkautumisesta Islannissa johtuneet Euroopan ilmatilan sulkemisen kaltaiset olosuhteet, jotka aiheuttivat laajoja ja pitkäaikaisia lentoliikenteen keskeytymisiä, asetuksessa N:o 261/20041 tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko velvollisuus 5 ja 9 artiklassa säädettyyn huolenpitoon suljettu pois tällaisissa olosuhteissa?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, ovatko 5 ja 9 artikla pätemättömät siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen, Montrealin yleissopimukseen kirjatun oikeudenmukaisen etujen tasapainon periaatteen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 ja 17 artiklan kanssa?

Onko 5 ja 9 artiklassa säädettyä velvollisuutta tulkittava niin, että se sisältää ajallisen tai taloudellisen rajan kaltaisen implisiittisen rajoituksen huolenpitovelvollisuudelle sellaisissa tapauksissa, joissa peruuttaminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista?

Jos neljänteen kysymykseen vastataan kieltävästi, ovatko 5 ja 9 artikla pätemättömiä siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen, Montrealin yleissopimukseen kirjatun oikeudenmukaisen etujen tasapainon periaatteen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 ja 17 artiklan kanssa?

____________

1 - Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) - Komission lausuma (EUVL L 46, s. 1).