Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Dublin Metropolitan District Court (Irland) den 10 januari 2011 - Denise McDonagh mot Ryanair Ltd

(Mål C-12/11)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Dublin Metropolitan District Court

Part i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Denise McDonagh

Svarande: Ryanair Ltd

Tolknings- och giltighetsfrågorna

Går omständigheter såsom stängningar av det europeiska luftrummet till följd av vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott på Island, som orsakade omfattande och långvariga störningar i lufttrafiken, utöver extraordinära omständigheter i den mening som avses i förordning nr 261/20041?

Om fråga 1 besvaras jakande, är ansvar vad avser skyldigheten att tillhandahålla service under sådana omständigheter uteslutet enligt artiklarna 5 och 9?

Om fråga 2 besvaras nekande, är artiklarna 5 och 9 ogiltiga i den del de innebär åsidosättande av proportionalitetsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, principen om en rättvis sammanvägning av alla intressen som finns upptagen i Montrealkonventionen samt artiklarna 16 och 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

Ska artiklarna 5 och 9 tolkas så, att de innehåller en underförstådd begränsning - avseende exempelvis tid eller belopp - beträffande tillhandahållandet av service när flygningar ställs in till följd av extraordinära omständigheter?

Om fråga 4 besvaras nekande, är artiklarna 5 och 9 ogiltiga i den del de innebär åsidosättande av proportionalitetsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, principen om en rättvis sammanvägning av alla intressen som finns upptagen i Montrealkonventionen samt artiklarna 16 och 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

____________

1 - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1).