Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 2. oktobra 2020 – V.M.A./Stolichna Obsthina, Rayon „Pancharevo“

(Zadeva C-490/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Sofia-grad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: V.M.A.

Tožena stranka: Stolichna Obsthina, Rayon „Pancharevo“

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 20 PDEU in člen 21 PDEU ter člene 7, 24 in 45 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da bolgarskim upravnim organom, pri katerih je bila vložena zahteva za potrditev rojstva otroka, rojenega v drugi državi članici EU, z bolgarskim državljanstvom, ki je bilo potrjeno s španskim rojstnim listom, v katerem sta kot materi navedeni dve osebi ženskega spola, brez natančnejših podatkov, ali je ena in če da, katera od njiju biološka mati otroka, ne dopušča zavrnitve izdaje bolgarskega rojstnega lista z utemeljitvijo, da tožeča stranka ne želi navesti, katera je biološka mati otroka?

2.    Ali je treba člen 4(2) PEU člen 9 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da varstvo nacionalne identitete in ustavne identitete držav članic EU pomeni, da imajo slednje glede določb o ugotavljanju starševstva široko polje proste presoje? Konkretno:

–    Ali je treba člen 4(2) PEU razlagati tako, da je državam članicam dopuščeno zahtevati informacije o biološkem starševstvu otroka?

–    Ali je treba člen 4(2) PEU v povezavi s členoma 7 in 24(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da je nujno, da se pretehta nacionalno identiteto in ustavno identiteto države članice na eni strani in korist otroka na drugi strani, da bi se vzpostavilo ravnovesje interesov, pri čemer je treba upoštevati, da trenutno glede možnosti, da se kot starša v rojstni list vpišeta osebi istega spola, brez podrobnejših podatkov, ali in če da, kateri od njiju je otrokov biološki starš, niti iz vidika vrednot niti iz pravnega vidika, ni konsenza? Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, kako bi lahko konkretno dosegli tako ravnovesje interesov?

3.    Ali so pravne posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU upoštevne za odgovor na prvo vprašanje, če je ena od mater, ki je navedena v rojstnem listu, ki ga je izdala druga država članica, državljanka Združenega kraljestva, druga mati pa državljanka članice EU, če zlasti upoštevamo, da zavrnitev izdaje otrokovega bolgarskega rojstnega lista predstavlja oviro za izdajo otrokovega osebnega dokumenta v državi članici EU in s tem morebiti otežuje neomejeno uveljavljanje njegovih pravic kot državljanu Unije?

4.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: Ali pravo Unije, zlasti načelo učinkovitosti zavezuje pristojne nacionalne organe, da odstopajo od obrazca za sestavo rojstnega lista, ki je sestavni del veljavnega nacionalnega prava?

____________