Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 14. prosinca 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofia-grad - Bugarska) – V.М.А./Stolična obština, rajon „Pančarevo”

(predmet C-490/20)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Građanstvo Unije – Članci 20. i 21. UFEU-a – Pravo na slobodno kretanje i boravak na državnom području država članica – Dijete rođeno u državi članici domaćinu svojih roditelja – Rodni list koji je izdala ta država članica u kojem su za to dijete navedene dvije majke – Odbijanje države članice podrijetla jedne od tih dviju majki da navedenom djetetu izda rodni list u slučaju kad ne raspolaže informacijama o identitetu njegove biološke majke – Posjed takvog akta kao uvjet za izdavanje osobne iskaznice ili putovnice – Nacionalno zakonodavstvo te države članice podrijetla koje ne priznaje roditeljstvo osoba istog spola”

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Sofia-grad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: V.М.А.

Tuženik: Stolična obština, rajon „Pančarevo”

Izreka

Članak 4. stavak 2. UEU-a, članke 20. i 21. UFEU-a kao i članke 7., 24. i 45. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u vezi s člankom 4. stavkom 3. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ, treba tumačiti na način da, kad je riječ o maloljetnom djetetu, građaninu Unije u čijem su rodnom listu koji su izdala nadležna tijela države članice domaćina kao njegovi roditelji naznačene dvije osobe istog spola, država članica čiji je to dijete državljanin obvezna je, s jedne strane, tom djetetu izdati osobnu iskaznicu ili putovnicu a da pritom ne zahtijeva da njezina nacionalna tijela prethodno izdaju rodni list kao i, s druge strane, priznati, poput svake druge države članice, dokument izdan u državi članici domaćinu koji navedenom djetetu omogućuje da s bilo kojom od tih dviju osoba ostvaruje svoje pravo slobodnog kretanja i boravka na državnom području država članica.

____________

1 SL C 433, 14. 12. 2020.