Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. decembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – JZ

(Lieta C-806/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

JZ

Prejudiciālais jautājums

Vai valsts tiesībās paredzēts noziedzīga nodarījuma sastāvs, atbilstoši kuram kriminālpārkāpumu izdara ikviens, kurš Nīderlandes teritorijā uzturas kā trešās valsts pilsonis pēc tam, kad viņam saskaņā ar Vreemdelingenwet 2000 [2000. gada Ārvalstnieku likums] 66.a panta 7. punktu ir noteikts ieceļošanas aizliegums, situācijā, kad saskaņā ar valsts tiesībām ir konstatēts, ka attiecīgais ārvalstnieks Nīderlandē uzturas nelikumīgi un ir veikti Direktīvā 2008/115/EK noteiktās atgriešanas procedūras soļi, bet faktiskā atgriešana vēl nav notikusi, atbilst Savienības tiesībām, it īpaši Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, 2017. gada 26. jūlijs, Ouhrami (C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590, 49. punkts), atbilstoši kuram Direktīvas 2008/115 1 11. pantā paredzētais ieceļošanas aizliegums “tiesiskās sekas” rada tikai no brīža, kad ārvalstnieks ir atgriezies savā izcelsmes valstī vai trešā valstī?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV 2008, L 348, 98. lpp.).