Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) dne 28. prosince 2015 – Secretary of State for the Home Department v. David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(Věc C-698/15)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Secretary of State for the Home Department

Odpůrci: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Předběžné otázky

Stanoví rozsudek Soudního dvora Digital Rights Ireland a Seitlinger (spojené věci C-293/12 a C-594/12, EU:C:2014:238; dále jen „rozsudek Digital Rights Ireland“) (a zejména body 60 až 62 rozsudku) závazné požadavky unijního práva, které se vztahují na vnitrostátní režim přístupu k údajům uchovávaným podle vnitrostátních právních předpisů v členském státě a které je nutno dodržet ke splnění článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina Evropské unie“)

Rozšiřuje rozsudek Digital Rights Ireland oblast působnosti článku 7 nebo článku 8 Listiny EU nad rámec článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen „EÚLP“) vymezený judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“)?

____________