Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 28. detsembril 2015 – Secretary of State for the Home Department versus David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(kohtuasi C-698/15)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Secretary of State for the Home Department

Vastustajad: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12: Digital Rights Ireland ja Seitlinger, EU:C:2014:238 (edaspidi „Digital Rights Ireland”) (sealhulgas eelkõige selle punktid 60–62) kehtestab liidu õiguse kohustuslikud nõuded, mis on kohaldatavad liikmesriigi normidele, mis reguleerivad riigisiseste õigusaktide kohaselt säilitatud teabega tutvumist, et tagada vastavus ELi põhiõiguste harta artiklitega 7 ja 8?

Kas Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas Digital Rights Ireland laiendab ELi põhiõiguste harta artikli 7 ja/või 8 kohaldamisala, nii et see on suurem kui Euroopa Inimõiguste Konventsiooni (edaspidi „EIÕK”) artiklil 8, nii nagu see on määratletud Euroopa Inimõiguste Kohtu (edaspidi „EIK”) kohtupraktikas?

____________