Language of document :

2015 m. gruodžio 28 d. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secretary of State for the Home Department / David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(Byla C-698/15)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Secretary of State for the Home Department

Kitos apeliacinio proceso šalys: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Teisingumo Teismo sprendimu Digital Rights Ireland ir Seitlinger (sujungtos bylos C-293/12 ir C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238, toliau – Sprendimas Digital Rights Ireland) (ypač jo 60–62 punktais) nustatomi privalomi ES teisės reikalavimai, taikytini valstybės narės vidaus tvarkai dėl galimybės susipažinti su duomenimis, saugomais pagal nacionalinę teisę, siekiant užtikrinti atitiktį Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 ir 8 straipsniams?

2.    Ar Teisingumo Teismo sprendimu Digital Rights Ireland išplečiama Chartijos 7 ir (arba) 8 straipsnių taikymo sritis, palyginti su Europos žmogaus teisių konvencijos (toliau – EŽTK) 8 straipsnio taikymo sritimi, nustatyta Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktikoje?

____________