Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. decembrī iesniedza (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)) (Apvienotā Karaliste) – Secretary of State for the Home Department/David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(lieta C-698/15)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

Pamatlietas puses

Prasītājs: Secretary of State for the Home Department

Atbildētāji: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Prejudiciālie jautājumi

Vai Tiesas spriedums apvienotajās lietās C-293/12 un C-594/12 Digital Rights Ireland un Seitlinger, ECLI:EU:C:2014:238 (“Digital Rights Ireland”) (tostarp jo īpaši šā sprieduma 60.–62. punkts), nosaka obligātas ES tiesību prasības, kas piemērojamas dalībvalsts tiesiskajam regulējumam, kas regulē piekļuvi saskaņā ar valsts tiesību aktiem saglabātiem datiem, lai izpildītu ES Hartas (“ES Harta”) 7. un 8. pantu?

Vai Tiesas spriedums lietā Digital Rights Ireland paplašina ES Hartas 7. un/vai 8. panta tvērumu ārpus Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (“ECTK”) 8. panta tvēruma, kas noteikts Eiropas Cilvēktiesību tiesas (“ECT”) judikatūrā?

____________