Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w dniu 28 grudnia 2015 r. – Secretary of State for the Home Department / David Davis; Tom Watson; Peter Brice; Geoffrey Lewis

(Sprawa C-698/15)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: Secretary of State for the Home Department

Strona przeciwna: David Davis; Tom Watson; Peter Brice; Geoffrey Lewis

Pytania prejudycjalne

Czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych Digital Rights Ireland i Seitlinger (C-293/12 i C-594/12, EU:C:2014:238, zwany dalej „wyrokiem Digital Rights Ireland”) (w tym, w szczególności, pkt 60–62 tego wyroku) ustanawia bezwzględne wymogi prawa Unii mające zastosowanie do prawa wewnętrznego państwa członkowskiego normującego dostęp do danych zatrzymywanych zgodnie z ustawodawstwem krajowym, mające na celu zapewnienie zgodności z art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „kartą”)?

Czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Digital Rights Ireland rozszerza zakres stosowania art. 7 lub 8 karty w sposób wykraczający poza zakres art. 8 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności określony w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?

____________