Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 28 december 2015 – Secretary of State for the Home Department mot David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(Mål C-698/15)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Secretary of State for the Home Department

Motparter: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Tolkningsfrågor

Innebär domstolens dom Digital Rights Ireland m.fl. (C-293/12 och C-594/12, EU:C:2014:238) (särskilt punkterna 60–62) att det i unionsrätten uppställs tvingande krav som en medlemsstats nationella bestämmelser om tillgång till data som lagrats i enlighet med nationell lagstiftning måste uppfylla för att vara förenliga med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan)?

Innebär domstolens dom Digital Rights Ireland m.fl. att artikel 7 och/eller artikel 8 i stadgan ges ett mer vidsträckt tillämpningsområde än artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) såsom den bestämmelsens tillämpningsområde fastställts i praxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen)?

____________