Language of document :

Kanne 5.1.2006 - André v. komissio

(Asia F-10/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniel André (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Jourdan)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission 6.10.2005 tekemä päätös, jolla kantajalle kieltäydyttiin maksamasta yhteisöjen tuomioistuimen lukuun ja sen pyynnöstä 12. ja 13.1.2005 tapahtuneeseen palvelusuoritukseen liittyvää kiinteämääräistä korvausta, josta määrätään Euroopan unionin toimielinten palvelukseen otettujen konferenssitulkkien työsuhteen ehdoista ja palkkajärjestelyistä tehdyn sopimuksen 7 artiklassa, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle riidanalaisesta toimesta aiheutunut vahinko, eli se on velvoitettava maksamaan 241,99 euron suuruinen rahamäärä, joka vastaa korvausta, joka olisi pitänyt maksaa ja johon on lisättävä korot maksun erääntymisestä alkaen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on konferenssitulkkina toimiva toimihenkilö, suorittaa yksittäisiä palveluja yhteisöjen toimielinten eri tulkkausyksiköiden lukuun. Nämä palvelusuoritukset toteutetaan sellaisten työsopimusten perusteella, joissa määrätään päivämääristä ja paikoista, joissa tulkkausta tarvitaan. Näiden sitoumusten osalta palkasta määrätään Euroopan unionin toimielinten palvelukseen otettujen konferenssitulkkien työsuhteen ehdoista ja palkkajärjestelyistä tehdyssä sopimuksessa.

Esillä olevassa asiassa kantaja riitauttaa komission päätöksen, jolla hänelle kieltäydyttiin maksamasta kiinteämääräistä matkakorvausta, josta määrätään edellä mainitun sopimuksen 7 artiklassa ja josta on tarkempia säännöksiä kyseisen sopimuksen liitteenä olevissa soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä.

Kantaja riitauttaa kanteessaan vastaajan tulkinnan, joka koskee kyseistä määräystä ja kyseisiä säännöksiä ja jonka mukaan kyseessä olevan korvauksen maksamisen ehdoton edellytys on, että matkustamisen johdosta jää saamatta voittoa. Lisäksi komission olisi pitänyt katsoa, että 12.1.2005 oli kantajan palvelukseentulon ensimmäinen päivä, vaikka kantaja oli jo työskennellyt yhteisöjen toimielimen lukuun 10. ja 11.1.2005.

Kantajan mukaan sopimukseen ei sisälly edes implisiittisesti ylimääräisiä ehtoja, joiden täyttymistä vastaaja edellyttää. Vastaaja muuttaa siis perusteettomasti kyseisen sopimuksen soveltamisalaa.

Lisäksi kantaja väittää, että häneltä ei voida evätä riidanalaista korvausta sen perusteella, että hänellä on peräkkäisiä työsopimuksia yhden tai useamman toimielimen kanssa.

____________