Language of document :

31. jaanuaril 2006 esitatud hagi - Larsen versus komisjon

(Kohtuasi F-11/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Holger Larsen (London, Ühendkuningriik) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti direktori otsus vähendada hageja töötasu alates 1. maist 2005;

mõista kostjalt hageja kasuks välja eluasemetoetus alates päevast, mil selle maksmine lõpetati, millele lisatakse kahe punkti võrra tõstetud Euroopa Keskpanga baasintressimäära alusel arvutatud viivised;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes töötab ametnikuna Euroopa Komisjoni esinduse büroos Londonis, sai alates 1. oktoobrist 2002 personalieeskirjade VII lisa artikli 14a ja nõukogude määruse nr 6/66/Euratom ja 121/66/EMÜ1 alusel eluasemetoetust. Kuna nimetatud artiklit muudeti personalieeskirjade muutmise käigus, siis lõpetas komisjon 2. mai 2005. aasta otsusega hagejale toetuse maksmise.

Hagi toetuseks väidab hageja, et rikutud on personalieeskirjade artiklit 62 ja XIII lisa artiklit 19. Ta väidab eelkõige, et kostja on valesti kohaldanud nimetatud artiklit vastavalt haldusjuhtide kolleegiumi poolt 14. oktoobril 2004 antud tõlgendusele, mille kohaselt ei kuulu eluasemetoetus selle töötasu hulka, mille suhtes kohaldatakse nimetatud artiklis sisalduvaid üleminekusätteid. Selline tõlgendus on õigusvastane, kuna sellega vähendatakse kõnealuse sättega tagatud nominaalsissetuleku ulatust.

Lisaks väidab hageja, et vaidlustatud otsus rikub personalieeskirjade artiklites 64 ja 65 sätestatud ametnike võrdse ostuvõime põhimõtet.

____________

1 - Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom ja 121/66/EMÜ, millega kehtestatakse eluasemetoetusega hõlmatud kohtade loetelu, toetuse maksimumsumma ja selle andmise eeskirjad, EÜT 150, lk 2749.