Language of document :

3. veebruaril 2006 esitatud hagi - Iraklis jt v. kontrollikoda

(Kohtuasi F-8/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Iraklis Tolios (Pariis, Prantsusmaa), François Muller (Strasbourg, Prantsusmaa) ja Odette Perron (La Rochelle, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagejate nõuded

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks, sh selles sisalduva õigusvastasuse väite osas;

tühistada hagejate 2005. aasta märtsi pensioniteatised, kohaldada paranduskoefitsenti, mis vastab nende elukohariigi pealinna tasemele, või vähemalt sellist paranduskoefitsenti, mis peegeldaks adekvaatselt elukallidust neis paigus, kus hagejad kulusid kannavad, ning mis vastaks seega võrdväärsuse põhimõttele;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva kohtuasja hagejad on kõik ametnikud, kes jäid pensionile enne 1. maid 2004. Hagejad vaidlustavad üleminekurežiimi, mis kehtestati nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi1, oodates paranduskoefitsentide kaotamist, ning seda osas, milles nimetatud režiim tugineb "pensioni" paranduskoefitsentide ümberarvutamisele, mis ei toimu enam lähtudes elukallidusest selle liikmesriigi pealinnas, kus pensioni saamiseks õigustatud isik kinnitab olevat oma peamise elukoha, vaid kõnealuse riigi keskmisest.

Hagejad väidavad oma nõuete kinnituseks esmalt seda, et eespool viidatud määrus tugineb ekslikele põhjendustele, kuna kõnealuse üleminekurežiimi aluseks ei saa olla ei ühenduse suurenev integratsioon, liikumis- ja elukohavaliku vabadus ega pensionisaajate tegeliku elukoha tõendamise keerukus.

Hagejad väidavad ka seda, et rikutud on võrdse kohtlemise, õiguskindluse, omandatud õiguste tagasiulatuvuse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid.

____________

1 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1.