Language of document :

Talan väckt den 30 januari 2006 - Canteiro Lopes mot kommissionen

(mål F-9/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Rui Canteiro Lopes (Lissabon, Portugal) (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 13 oktober 2005 att inte föra upp sökanden på förteckningen över de mest välmeriterade tjänstemännen och att inte befordra honom till lönegrad A4 under befordringsomgången för år 2000, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den 21 december 2000 anförde sökanden klagomål mot beslutet att inte befordra honom till lönegrad A4 under befordringsomgången för år 2000. Den 2 juli 2001 gav svaranden honom rätt och informerade honom om att åtgärder hade vidtagits i syfte att färdigställa hans betygsrapport, vilket dock aldrig gjordes. Sökanden har följaktligen begärt att få information angående uppföljningen av beslutet av den 2 juli 2001. Efter att svaranden erkänt att betygsrapporterna för åren 1995-1997 och 1997-1999 hittills inte hade färdigställts föreslog svaranden för sökanden att hans betyg för åren 1997-1999 skulle sättas till samma nivå som i betygsrapporten för åren 1999-2001.

Trots att sökanden tackade nej till detta förslag avslutade svaranden sökandes betygsrapport avseende perioden 1997-1999 och beslutade att inte föra upp honom på förteckningen över de mest välmeriterade tjänstemännen och därmed inte heller befordra honom till lönegrad A4 under befordringsomgången för år 2000.

Sökande gör till stöd för sin talan gällande att beslutet är ogiltigt med hänsyn till att det fattades utan att det förelåg några lagligen upprättade betygsrapporter för de omtvistade perioderna. Kommissionen har nämligen begått ett tjänstefel genom att inte i skälig tid upprätta betygsrapporter avseende sökanden för perioden den 1 juli 1995 till den 30 juni 1999.

Sökanden anför vidare att kommissionen har gjort en felaktig bedömning av sökandens meriter, eftersom den använde sig av underordnade kriterier, såsom ålder och anställningstid, som inte kan användas annat än när de befordringsbara tjänstemännens meriter är likvärdiga. Det villkoret var inte uppfyllt i förevarande fall. Det omtvistade beslutet strider mot såväl artikel 45 i tjänsteföreskrifterna som principen om likabehandling.

____________