Language of document :

Žaloba podaná dne 3. února 2006 - Suleimanova v. Výbor regionů

(Věc F-12/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Karina Suleimanova (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Výbor regionů Evropské unie

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí jmenovat žalobkyni úředníkem Evropských společenství v rozsahu, v jakém stanoví její platovou třídu při nástupu za použití článku 12 přílohy XIII služebního řádu;

uložit Výboru regionů náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Jako účastnice výběrového řízení oznámeného před dnem 1. května 2004, byla žalobkyně přijata po vstupu v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství1.

V žalobě žalobkyně především uplatňuje, že napadené rozhodnutí porušuje právní rámec stanovený v oznámení o výběrovém řízení. Podle článku 12 přílohy XIII služebního řádu byla totiž přijata do nižší platové třídy než jaká byla uvedena v oznámení o výběrovém řízení.

Žalobkyně je rovněž toho názoru, že napadené rozhodnutí porušuje články 5, 29 a 31 služebního řádu, jakož i zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace. Zařazení účastníků téhož výběrového řízení nebo výběrového řízení na téže úrovni bylo stanoveno na různých úrovních podle toho, zda byli přijati před nebo po vstupu v platnost nařízení č. 723/2004.

Navíc se žalobkyně konečně dovolává porušení zásady legitimního očekávání, v rozsahu, v němž legitimně očekávala přijetí do platového stupně uvedeného v oznámení o výběrovém řízení na obsazení pracovního místa, jehož se účastnila jako kandidátka.

____________

1 - Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1