Language of document :

3. veebruaril 2006 esitatud hagi - Suleimanova versus Regioonide komitee

(Kohtuasi F-12/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Karina Suleimanova (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu regioonide komitee

Hageja nõuded

tühistada hageja Euroopa ühenduste ametnikuks nimetamise otsus osas, milles tema palgaaste määrati personalieeskirjade XIII lisa artiklit 12 kohaldades;

mõista kohtukulud välja Regioonide komiteelt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes osales enne 1. maid 2004 välja kuulutatud konkursil, võeti tööle pärast seda, kui jõustus nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi1.

Hagiavalduses väidab hageja esiteks, et vaidlustatud otsus eirab konkursiteadaandes kehtestatud õiguslikku raamistikku. Kohaldades personalieeskirjade XIII lisa artiklit12 määrati talle tööle võtmisel ühe astme võrra madalam palgaaste kui see, mis oli märgitud konkursiteadaandes.

Hageja leiab, et vaidlustatud otsus rikub personalieeskirjade artikleid 5, 29 ja 31, samuti võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Samal konkursil või sama taseme konkursil osalenutele määrati erinev palgaaste sõltuvalt sellest, kas nad võeti tööle enne või pärast määruse nr 723/2004 jõustumist.

Lisaks väidab hageja, et rikutud on õiguspärase ootuse põhimõtet, kuna tal oli õiguspärane ootus, et talle määratakse tööle võtmisel palgaaste, mis oli märgitud ametikoha täitmiseks välja kuulutatud konkursi teadaandes, millele hageja kandideeris.

____________

1 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1.