Language of document :

Talan väckt den 3 februari 2006 - Suleimanova mot Regionkommittén

(mål F-12/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Karina Suleimanova (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens regionkommitté

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet att utnämna sökanden till tjänsteman för Europeiska gemenskaperna i den del hennes lönegrad däri fastställs med tillämpning av artikel 12 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, och

förplikta Regionkommittén att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har upptagits på förteckningen över godkända sökande i ett allmänt uttagningsprov där meddelandet om uttagningsprov hade publicerats före den 1 maj 2004 men anställdes efter att rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna trätt i kraft.1

Sökanden gör i sin talan först gällande att den rättsliga ram som skapas av meddelandet om allmänt uttagningsprov inte beaktas i det ifrågasatta beslutet. Sökanden har nämligen med tillämpning av artikel 12 i bilga XIII till tjänsteföreskrifterna anställts i en lönegrad lägre än den som uppgavs i meddelandet om allmänt uttagningsprov.

Sökanden gör likaså gällande att artiklarna 5, 29 och 31 i tjänsteföreskrifterna samt likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen åsidosätts av det ifrågasatta beslutet. Personer som upptagits på förteckningen över godkända sökande i samma uttagningsprov eller uttagningsprov för samma nivå har placerats i olika lönegrader beroende på om de har anställts före eller efter att förordning nr 732/2004 trädde i kraft.

Slutligen åberopar sökanden dessutom att principen om skydd för berättigade förväntningar åsidosatts i det att sökanden hade berättigade förväntningar att vid anställning placeras i den lönegrad som angavs i meddelandet om allmänt uttagningsprov och för vilken anställning hon anmälde sig som sökande.

____________

1 - EUT L 124, 27.04.2004, s. 1