Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 april 2007 - Canteiro Lopes / Commissie

(Zaak F-9/06)1

(Bevordering - Ontbreken van definitief beoordelingsrapport - Vergelijking van verdiensten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Rui Canteiro Lopes (Lissabon, Portugal) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 4 maart 2005 om verzoekers naam niet toe te voegen aan de lijst van ambtenaren die het meest verdienstelijk worden geacht en hem in het kader van de bevorderingsronde 2000 niet tot de rang A4 te bevorderen

Dictum van het arrest

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 74 van 25.3.2006, blz. 35.