Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. apríla 2007 - Canteiro Lopes/Komisia

(vec F-9/06)1

(Povýšenie - Neexistencia konečnej hodnotiacej správy - Porovnávacie hodnotenie zásluh)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Canteiro Lopes (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: S. Orlani, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie zo 4. marca 2005 nezaradiť meno žalobcu do zoznamu úradníkov posúdených ako úradníkov s najvyšším počtom zásluh a nepovýšiť ho do platovej triedy A4 v rámci povyšovania v roku 2000

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006, s. 35.