Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 22 november 2006 - Larsen / Commissie

(Zaak F-11/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast nadat een minnelijke schikking is bereikt.

____________

1 - PB C 74 van 25.3.2006, blz. 36.