Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 14 december 2006 - André / Commissie

(Zaak F-10/06)1

(Ambtenaren - Hulpfunctionaris - Hulpconferentietolk - Voorwaarden voor betaling van forfaitaire reiskostenvergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Daniel André (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Jourdan, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 6 oktober 2005 houdende weigering om aan verzoeker voor een op 12 en 13 januari 2005 voor rekening en in opdracht van het Hof van Justitie verrichte dienst de forfaitaire vergoeding te betalen voorzien in artikel 7 van de Overeenkomst betreffende de arbeidsvoorwaarden en de financiële regeling voor de hulpconferentietolken die door de instellingen van de Europese Unie in dienst worden genomen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 maart 2005 houdende weigering om aan André voor een op 12 en 13 januari 2005 voor rekening van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg verrichte dienst de forfaitaire reiskostenvergoeding te betalen, wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt veroordeeld tot betaling aan verzoeker van het bedrag van die vergoeding, vermeerderd met vertragingsrente tegen het door de Europese Centrale Bank voor de basisherfinancieringstransacties vastgestelde en gedurende de betrokken periode toepasselijke tarief, vermeerderd met twee punten, vanaf 14 februari 2005.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 96 van 22.4.2006.