Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 14. decembra 2006 - André/Komisia

(vec F-10/06)1

(Úradníci - Pomocný zamestnanec - Konferenčný tlmočník, zamestnanec - Podmienky vyplatenia paušálnej náhrady cestovných výdavkov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Daniel André (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Jourdan, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie zo 6. októbra 2005, ktorým sa zamieta žalobcovi vyplatiť za službu uskutočnenú pre Súdny dvor a na jeho žiadosť v dňoch 12. a 13. januára 2005 paušálnu náhradu podľa článku 7 Dohovoru, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky a mzda konferenčných tlmočníkov zamestnávaných orgánmi Európskej únie, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 8. marca 2005, ktorým sa zamieta vyplatiť pánovi André paušálnu náhradu cestovných výdavkov za službu uskutočnenú pre Súdny dvor a na jeho žiadosť v Luxemburgu v dňoch 12. a 13. januára 2005, sa zrušuje.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná žalobcovi vyplatiť sumu tejto náhrady zvýšenú o úroky z omeškania v sadzbe stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie a platnej v rozhodujúcom období, zvýšenej o dva body, a to od 14. februára 2005.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006.