Language of document :

Personaldomstolens dom av den 14 december 2006 - André mot kommissionen

(Mål F-10/06)(1)

(Tjänstemän - Extraanställd - Konferenstolk - Villkor för utbetalning av schablonersättning för tjänsteresor)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel André (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Jourdan)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Dels ogiltigförklaring av det beslut som fattats av kommissionen den 6 oktober 2005 att vägra utbetalning till sökanden av den schablonersättning som föreskrivs i artikel 7 i konventionen om fastställande av arbetsvillkor och den ekonomiska ersättningen för konferenstolkar som har rekryterats av Europeiska unionens institutioner för ett arbete som utförts för EG-domstolens räkning och på denna institutions begäran den 12 och 13 januari 2005, dels yrkande om skadestånd.

Domslut

Det beslut som fattats av Europeiska gemenskapernas kommission den 8 mars 2005 att inte betala Daniel André schablonersättning för tjänsteresa i anledning av det arbete som utfördes den 12 och 13 januari 2005 i Luxemburg för Europeiska gemenskapernas domstols räkning ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission skall betala denna ersättning till sökanden jämte dröjsmålsränta från den 14 februari 2005. Dröjsmålsräntan skall vara två procentenheter högre än den räntesats som under den ifrågavarande tidsperioden fastställts av Europeiska centralbanken för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 96 av den 22.4.2006.