Language of document :

Žaloba podaná 21. decembra 2011 - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Rada Európskej únie

(vec C-656/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: C. Murrell, splnomocnený zástupca, a A. Dashwood, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Rady 2011/863/EÚ zo 16. decembra 2011 o pozícii, ktorú má prijať Európska únia v spoločnom výbore zriadenom na základe dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, pokiaľ ide o nahradenie prílohy II k tejto dohode o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, a

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Svojou žalobou podanou na základe článku 263 ZFEÚ sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska v súlade s článkom 264 ZFEÚ domáha zrušenia rozhodnutia Rady 2011/863/EÚ zo 16. decembra 2011 o pozícii, ktorú má prijať Európska únia v spoločnom výbore zriadenom na základe dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, pokiaľ ide o nahradenie prílohy II k tejto dohode o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

2.    Článok 48 ZFEÚ je jediný hmotnoprávny základ, ktorý je spresnený v tomto rozhodnutí.

3.    Toto rozhodnutie sa týka zmien prílohy II dohody z 21. júna 1999 uzavretej medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb. Príloha II uvedenej dohody sa týka výlučne koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia medzi Európskou úniou a Švajčiarskom. Účelom zmien prílohy II, ktoré by napadnuté rozhodnutie zaviedlo, je reagovať na zmeny v mechanizme Európskej únie v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia. Jedným z následkov zamýšľaných zmien prílohy II by bolo rozšíriť na švajčiarskych štátnych príslušníkov, ktorí nie sú sami osebe hospodársky činní, ani nie sú rodinnými príslušníkmi osoby, ktorá je v tomto ohľade činná ("nečinné osoby") práva, ktoré nevyvodzujú zo súčasného režimu prílohy II.

4.    Podľa názoru Spojeného kráľovstva, článok 48 ZFEÚ nemôže slúžiť ako jediný hmotnoprávny základ opatrenia, ktoré má mať takéto následky. Ide o ustanovenie, ktorého cieľom je uľahčiť voľný pohyb a) v rámci Únie, a nie medzi Úniou a tretími krajinami; a b) osôb, ktoré sú hospodársky činné alebo ich rodín, a nie nečinných osôb. Článok 79 ods. 2 písm. b) ZFEÚ predstavuje príslušný právny základ. Tento článok priznáva právomoc na prijatie opatrení v oblasti "vymedzenia práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných členských štátoch".

5.    Článok 79 ods. 2 písm. b) ZFEÚ je uvedený v hlave V tretej časti Zmluvy. V súlade s protokolom č. 21 k Zmluvám sa opatrenia prijaté na základe hlavy V neuplatňujú na Spojené kráľovstvo (alebo Írsko), ak tento štát neoznámi svoje želanie "podieľať" sa na takomto opatrení. Rada tým, že ako hmotnoprávny základ rozhodnutia nesprávne zvolila článok 48 ZFEÚ namiesto článku 79 ods. 2 písm. b) ZFEÚ, odmietla uznať právo Spojeného kráľovstva môcť sa rozhodnúť, že sa nebude podieľať na rozhodnutí a nebude týmto rozhodnutím viazané.

6.    Zrušenie rozhodnutia Rady č. 2011/863/EÚ zo 16. decembra 2011 sa preto požaduje z dôvodu, že bolo prijaté na základe nesprávneho právneho základu, čo malo za následok, že práva Spojeného kráľovstva podľa protokolu č. 21 neboli uznané.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 341, s. 1.