Language of document :

Tožba, vložena 21. decembra 2011 - Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-656/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnika: C. Murrell, zastopnik, in A. Dashwood QC)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga tožeče stranke

Sklep Sveta z dne 16. decembra 2011 o stališču Evropske unije na Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o nadomestitvi njegove Priloge II o koordinaciji sistemov socialne varnosti naj se razglasi za ničen;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

l. Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska s tožbo, vloženo na podlagi člena 263 PDEU, predlaga, naj se Sklep Sveta z dne 16. decembra 2011 o stališču Evropske unije na Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o nadomestitvi njegove Priloge II o koordinaciji sistemov socialne varnosti v skladu s členom 264 PDEU razglasi za ničen.

2. Člen 48 PDEU je edina vsebinska pravna podlaga, navedena v Sklepu.

3. Sklep se nanaša na spremembo Priloge II k Sporazumu z dne 21. junija 1999 o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani. Priloga II k Sporazumu se nanaša izključno na koordinacijo sistemov socialne varnosti med EU in Švico. Namen sprememb Priloge II, ki naj bi bile uvedene s Sklepom, je, odraziti spremembe v ustroju koordinacije socialne varnosti EU. Eden od učinkov predvidenih sprememb Priloge II bi bil, da se švicarskih državljanom, ki niso niti delovno aktivni niti družinski člani osebe, ki je delovno aktivna ("neaktivni"), priznajo pravice, ki jih na podlagi veljavnega sistema iz Priloge II nimajo.

4. Po mnenju Združenega kraljestva se člena 48 PDEU ne more uporabiti kot edina vsebinska pravna podlaga za ukrep, katerega namen je imeti take posledice. Bil naj bi določba, katere namen je lajšati svobodo gibanja (a) v Uniji, ne med Unijo in tretjimi državami, in (b) oseb, ki so delovno aktivne, ali njihovih družin, ne pa neaktivnih. Pravilna pravna podlaga naj bi bil člen 79(2)(b) PDEU. Ta podeljuje pristojnost za sprejetje ukrepov na področju "opredelit[ve] pravic državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, in pogojev, ki urejajo svobodo gibanja in prebivanja v drugih državah članicah".

5. Člen 79(2) (b) PDEU je v naslovu V tretjega dela Pogodbe. V skladu s Protokolom 21 k pogodbama se ukrepi, sprejeti v skladu z naslovom V, za Združeno kraljestvo (ali Irsko) ne uporabljajo, razen če sporoči, da "želi sodelovati" pri njih. Svet s tem, da je za vsebinsko prano podlago za Sklep napačno izbral člen 48 PDEU namesto člena 79(2)(b) PDEU, ni priznal pravice Združenega kraljestva, da ne sodeluje pri Sklepu in da je ta ne zavezuje.

6. Ničnost Sklepa Sveta z dne 16. decembra 2011 se torej predlaga zato, ker naj bi bil sprejet na napačni pravni podlagi, kar naj bi imelo za posledico, da pravice Združenega kraljestva iz Protokola 21 niso bile spoštovane.

____________

1 - UL L 341, str. 1.