Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Определение на председателя на Съда от 18 април 2012 г. — Обединено кралство/Съвет

(Дело C‑656/11 R)

„Обезпечително производство — Решение на Съвета — Молба за спиране на изпълнението — Молба за постановяване на временни мерки — Решение 2011/863/ЕС — Неотложност“

1.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Кумулативен характер — Претегляне на всички разглеждани интереси (членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС) (вж. точки 27 и 28)

2.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Настъпване на вредата, зависещо от бъдещи несигурни събития — Липса на неотложност (членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС) (вж. точки 31—40)

3.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Вреда, която може да бъде поправена чрез присъждането на обезщетение в рамките на главното производство — Липса на непоправим характер (членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС) (вж. точки 41—46)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на Решение 2011/863/ЕС на Съвета от 16 декември 2011 година относно позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка със замяната на приложение II към посоченото споразумение относно координацията на схемите за социална сигурност (ОВ L 341, стр. 1), и за допускане на временни мерки със същата цел

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.