Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. dubna 2012 – Spojené království v. Rada

(Věc C‑656/11 R)

„Řízení o předběžných opatřeních – Rozhodnutí Rady – Návrh na odklad vykonatelnosti – Návrh na předběžné opatření – Rozhodnutí 2011/863/EU – Naléhavost“

1.                     Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky poskytnutí – Fumus boni juris – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Kumulativní charakter – Zvážení všech dotčených se zájmů (Články 278 SFEU a 279 SFEU) (viz body 27–28)

2.                     Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky poskytnutí – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Důkazní břemeno – Vznik újmy závislý na budoucích a nejistých událostech – Neexistence naléhavosti (Články 278 SFEU a 279 SFEU) (viz body 31–40)

3.                     Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky poskytnutí – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Finanční újma – Újma, kterou lze napravit přiznáním náhrady škody v rámci hlavní žaloby – Neexistence nenapravitelnosti (Články 278 SFEU a 279 SFEU) (viz body 41–46)

Předmět

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Rady 2011/863/EU ze dne 16. prosince 2011 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, pokud jde o nahrazení přílohy II této dohody týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 341, s. 1) a nařízení předběžných opatření majících týž předmět

Výrok

1)

Návrh na nařízení předběžných opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.