Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 18. aprīļa rīkojums – Apvienotā Karaliste/Padome

(lieta C‑656/11 R)

Pagaidu noregulējums – Padomes lēmums – Pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Lēmums 2011/863/ES – Steidzamība

1.                     Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – “Fumus boni juris” – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Kumulatīvs raksturs – Visu attiecīgo interešu izsvēršana (LESD 278. un LESD 279. pants) (sal. ar 27. un 28. punktu)

2.                     Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Pierādīšanas pienākums – Tāda kaitējuma rašanās, kas atkarīgs no nekonkrētiem notikumiem nākotnē – Steidzamības neesamība (LESD 278. un LESD 279. pants) (sal. ar 31.–40. punktu)

3.                     Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Finansiāls kaitējums – Kaitējums, kas var tikt atlīdzināts, piešķirot zaudējumu atlīdzību pamatprasības ietvaros – Neatgriezeniska rakstura neesamība (LESD 278. un LESD 279. pants) (sal. ar 41.–46. punktu)

Priekšmets

Prasība izdot rīkojumu apturēt Padomes 2011. gada 16. decembra Lēmuma 2011/863/ES par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos, attiecībā uz to, lai aizstātu minētā nolīguma II pielikumu par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju (OV L 341, 1. lpp.), piemērošanu un noteikt pagaidu pasākumus ar tādu pašu priekšmetu

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.