Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Beschikking van de president van het Hof van 18 april 2012 —
Verenigd Koninkrijk/Raad

(Zaak C‑656/11 R)

„Kort geding — Besluit van Raad — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Verzoek om voorlopige maatregelen — Besluit 2011/863/EU — Spoedeisendheid”

1.                     Kort geding — Opschorting van tenuitvoerlegging — Voorlopige maatregelen — Voorwaarden voor toekenning — Fumus boni juris — Spoedeisendheid — Ernstige en onherstelbare schade — Cumulatieve voorwaarden — Afweging van alle betrokken belangen (Art. 278 VWEU en 279 VWEU) (cf. punten 27‑28)

2.                     Kort geding — Opschorting van tenuitvoerlegging — Voorlopige maatregelen — Voorwaarden voor toekenning — Spoedeisendheid — Ernstige en onherstelbare schade — Bewijslast — Ontstaan van schade afhankelijk van toekomstige en onzekere gebeurtenissen — Geen spoedeisendheid (Art. 278 VWEU en 279 VWEU) (cf. punten 31‑40)

3.                     Kort geding — Opschorting van tenuitvoerlegging — Voorlopige maatregelen — Voorwaarden voor toekenning — Spoedeisendheid — Ernstige en onherstelbare schade — Financiële schade — Schade die kan worden hersteld door toekenning van schadevergoeding in beroep in hoofdzaak — Geen onherstelbaar karakter (Art. 278 VWEU en 279 VWEU) (cf. punten 41‑46)

Voorwerp

Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van besluit 2011/863/EU van de Raad van 16 december 2011 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, inzake de vervanging van bijlage II bij die Overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 341, blz. 1) te gelasten en voorlopige maatregelen met hetzelfde voorwerp te nemen

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.