Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. februar 2014 – Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-656/11) 1

(Koordinering af de sociale sikringsordninger – aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer – Rådets afgørelse – valg af retsgrundlag – artikel 48 TEUF – artikel 79, stk. 2, litra b), TEUF)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (først ved C. Murrell, derefter ved M. Holt, som befuldmægtigede, bistået af A. Dashwood, QC)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Irland (ved E. Creedon, L. Williams og J. Stanley, som befuldmægtigede, bistået af N. J. Travers, BL)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved G. Marhic og M. Veiga, derefter ved A. De Elera, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Den Franske Republik (ved G. de Bergues og N. Rouam, som befuldmægtigede), Europa-Kommissionen (først ved V. Kreuschitz, derefter ved S. Pardo Quintillán og J. Enegren, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullationssøgsmål – Rådets afgørelse af 16. december 2011 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer for så vidt angår erstatningen af bilag II om koordinering af sociale sikringsordninger (EUT L 341, s. 1) – valg af retsgrundlag – artikel 48 TEUF (vedtagelse af de foranstaltninger vedrørende social tryghed, der er nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed) eller artikel 79, stk. 2, litra b), TEUF (rettighederne for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i en medlemsstat) – praktisk betydning af dette valg for Det Forenede Kongeriges rettigheder og forpligtelser på grund af protokol (nr. 21) om denne medlemsstats og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland betaler sagens omkostninger.

Irland, Den Franske Republik og Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostninger.

____________

1 EUT C 49 af 18.2.2012.