Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-656/11)1

(Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine – Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vaheline isikute vaba liikumist käsitlev kokkulepe – Nõukogu otsus – Õigusliku aluse valik – ELTL artikkel 48 – ELTL artikli 79 lõike 2 punkt b)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: C. Murrell, hiljem M. Holt, keda abistab A. Dashwood, QC)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Iirimaa (esindajad: E. Creedon, L. Williams ja J. Stanley, keda abistab N. J. Travers, BL)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: G. Marhic ja M. Veiga, hiljem A. De Elera)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja N. Rouam), Euroopa Komisjon (esindaja: V. Kreuschitz, hiljem S. Pardo Quintillán ja J. Enegren)

Ese

Tühistamishagi – Nõukogu 16. detsembri 2011. aasta otsus seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppe alusel loodud ühiskomitees seoses nimetatud kokkuleppe sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitleva II lisa asendamisega (ELT L 341, lk 1) – Õigusliku aluse valik – ELTL artikkel 48 (töötajate liikumisvabaduse tagamiseks vajalike meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse valdkonnas) või ELTL artikli 79 lõike 2 punkt b (liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike õigused) – Selle valiku tegelik mõju Ühendkuningriigi õigustele ja kohustustele arvestades protokolli (nr 21) selle liikmesriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes

Resolutsioon

1.    Jätta hagi rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.

3.    Jätta Iirimaa, Prantsuse Vabariigi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 49, 18.2.2012.