Language of document :

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 februari 2014 – Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland / Raad van de Europese Unie

(Zaak C-656/11)1

(Coördinatie van socialezekerheidsstelsels – Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over vrij verkeer van personen – Besluit van Raad – Keuze van rechtsgrondslag – Artikel 48 VWEU – Artikel 79, lid 2, sub b, VWEU)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Murrell, vervolgens M. Holt, gemachtigden, bijgestaan door A. Dashwood, QC)

Interveniënt aan de zijde van verzoekende partij: Ierland (vertegenwoordigers: E. Creedon, L. Williams en J. Stanley, gemachtigden, bijgestaan door N. J. Travers, BL)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk G. Marhic en M. Veiga, vervolgens A. De Elera, gemachtigden)

Interveniëntes aan de zijde van verwerende partij: Franse Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues en N. Rouam, gemachtigden), Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk V. Kreuschitz, vervolgens S. Pardo Quintillán en J. Enegren, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring – Besluit van de Raad van 16 december 2011 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, inzake de vervanging van bijlage II bij die overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 341, blz. 1) – Keuze van rechtsgrondslag – Artikel 48 VWEU (vaststelling op het vlak van de sociale zekerheid van de maatregelen die noodzakelijk zijn voor het invoeren van het vrij verkeer van werknemers) of artikel 79, lid 2, sub b, VWEU (rechten van derdelanders die legaal in een lidstaat verblijven) – Praktische gevolgen van die keuze voor de rechten en verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk, gelet op Protocol nr. 21 betreffende de positie van die staat en van Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland wordt verwezen in de kosten.

Ierland, de Franse Republiek en de Europese Commissie dragen hun eigen kosten.

____________

1 PB C 49 van 18.2.2012.