Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 februarie 2014 – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-656/11)1

(Coordonarea sistemelor de securitate socială – Acord între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor – Decizia Consiliului – Alegerea temeiului juridic – Articolul 48 TFUE – Articolul 79 alineatul (2) litera (b) TFUE)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant : Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: inițial C. Murrell, ulterior de M. Holt, agenți, asistați de A. Dashwood QC)

Intervenientă în susținerea reclamantului: Irlanda (reprezentanți: E. Creedon și L. Williams, precum și J. Stanley, agenți, asistați de N. J. Travers, BL)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial G. Marhic și M. Veiga, ulterior de A. De Elera, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtului: Republica Franceză (reprezentanți : G. de Bergues și N. Rouam, agenți), Comisia Europeană (reprezentanți : inițial de V. Kreuschitz, ulterior de S. Pardo Quintillán și J. Enegren, agenți)

Obiectul

Acțiune în anulare – Decizia Consiliului din 16 decembrie 2011 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește înlocuirea anexei II la acordul respectiv referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 341, p. 1) – Alegerea temeiului juridic – Articolul 48 TFUE (adoptarea, în domeniul securității sociale, a măsurilor necesare pentru instituirea liberei circulații a lucrătorilor) sau articolul 79 alineatul (2) litera (b) TFUE (drepturile resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru) – Incidența practică a acestei alegeri asupra drepturilor și obligațiilor Regatului Unit, ținând seama de Protocolul (nr. 21) privind poziția acestui stat și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată.

Irlanda, Republica Franceză și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 49, 18.2.2012.