Language of document : ECLI:EU:C:2014:97

Mål C‑656/11

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

mot

Europeiska unionens råd

”Samordning av systemen för social trygghet – Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer – Rådets beslut – Val av rättslig grund – Artikel 48 FEUF – Artikel 79.2 b FEUF”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 februari 2014

Institutionernas rättsakter – Val av rättslig grund – Kriterier – Beslut 2011/863 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet – Antagande med artikel 48 FEUF som rättslig grund – Lagenlighet

(Artikel 48 FEUF; avtal EG–Schweiz om fri rörlighet för personer, artikel 8 och bilaga II; rådets beslut 2011/863)

Enligt regelverket om unionens behörighet ska valet av rättslig grund för en unionsrättsakt grundas på objektiva omständigheter som kan bli föremål för domstolsprövning, däribland rättsaktens syfte och innehåll. Med beaktande av det sammanhang i vilket beslut 2011/863 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet har antagits samt beslutets innehåll och syfte, får det anses ha varit riktigt att det antogs med artikel 48 FEUF som rättslig grund.

Vad beträffar samordningen av systemen för social trygghet överensstämmer artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om fri rörlighet för personer således med bestämmelser som återfinns i artikel 48 a och b FEUF och som har till syfte dels att säkerställa sammanläggning av samtliga perioder som i de olika nationella lagstiftningarna beaktas för förvärv och bibehållande av rätten till förmåner samt för beräkning av dessa förmåners storlek, dels utbetalning av förmåner till personer som är bosatta inom medlemsstaternas territorier. Unionen utsträckte, genom att ingå nämnda avtal, tillämpningsområdet för unionsbestämmelserna på området för samordning av systemen för social trygghet till att omfatta Schweiziska edsförbundet.

Det huvudsakliga syftet med det angripna beslutet är att, som en följd av att nya unionsbestämmelser trätt i kraft på området för samordning av systemen för social trygghet, anpassa även de bestämmelser som har utsträckts till att omfatta Schweiziska edsförbundet, genom avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om fri rörlighet för personer, och således att även fortsättningsvis upprätthålla denna utsträckning av de sociala rättigheterna i förhållande till medborgarna i de berörda staterna, vilket avsetts och skett enligt nämnda avtal.

(se punkterna 47, 56, 59, 63 och 64)