Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008°r. - Stols przeciwko Radzie

(Sprawa F-51/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście osób awansowanych do grupy zaszeregowania AST 11 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2007.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego, wynikającej z Biuletynu pracowniczego nr 136/07 z dnia 16 lipca 2007 r., o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście osób awansowanych do grupy zaszeregowania AST 11 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2007;

stwierdzenie nieważności, w miarę potrzeby, decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącego;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________