Language of document :

Žaloba podaná 4. júna 2008 - Plasa/Komisia

(vec F-52/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Wolfgang Plasa (Alžír, Alžírsko) (v zastúpení: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie z 8. mája 2008 o znova pridelení žalobcu do sídla v Bruseli od 1. augusta 2008 a na druhej strane návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej týmto rozhodnutím

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 8. mája 2008 o znova pridelení žalobcu do sídla v Bruseli od 1. augusta 2008,

uložiť povinnosť nahradiť majetkovú a nemajetkovú ujmu spôsobenú týmto rozhodnutím, pričom majetková škoda je vo výške 150 000 eur a nemajetková škoda vo výške ročného platu, teda 150 000 eur, avšak tieto dva výpočty sú len predbežné a môžu byť doplnené,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________