Language of document :

Talan väckt den 5 juni 2008 - De Nicola mot EIB

(Mål F-55/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: EIB

Saken och beskrivning av tvisten

Delvis ogiltigförklaring av ett beslut som meddelats av överklagandekommittén avseende utvärderingen av sökanden för år 2006. Fastställelse av att sökanden är föremål för mobbning och att svaranden ska upphöra med sådant beteende och ersätta sökanden för den skada denne lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara den åtgärd som meddelades genom e-post den 17 november 2007 och av vilken en kopia översändes den 19 december 2007, i den del som överklagandekommittén ogillade sökandens överklagande av den utvärdering som dennes överordnade gjort med avseende på år 2006, i den del som det antas att sökanden återkallat sina påståenden beträffande förfarandefel med avseende på utvärderingen för år 2006, och slutligen i den del som det antas att sökanden godtar de överordnades anmärkningar,

ogiltigförklara de beslut om befordringar som meddelades den 13 juli 2007, i den del som sökanden inte beaktades med avseende på befordringar för övergång från funktion E till funktion D,

ogiltigförklara samtliga därmed sammanhängande och efterföljande rättsakter, varav den uttryckliga utvärdering av sökanden avseende år 2006, även i den del som det däri inte beslutas att ge sökanden betyget A eller betyget B+ och befordra densamme till funktion D, i förekommande fall, efter att dessförinnan ha förklarat att de begränsningar (såväl kvantitativa som icke-kvantitativa) som ledningen angett i sina anvisningar till personalavdelningen är rättsstridiga och inte ska tillämpas,

fastställa att sökanden är föremål för mobbning,

förplikta EIB att upphöra med mobbningen av sökanden och att ersätta denne för den fysiska, ideella och materiella skada som lidits.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________