Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

4 päivänä kesäkuuta 2009

Asia F-52/08

Wolfgang Plasa

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Yksikköjen organisointi – Henkilöstön asemapaikkojen määrääminen – Komission Algerian-edustusto – Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta – Asemapaikan siirto Brysseliin – Perustelut – Yksikön etu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Wolfgang Plasa vaatii kumoamaan komission ulkosuhteiden pääosaston pääjohtajan 8.5.2008 tekemän päätöksen, jolla määrättiin hänen siirrostaan Brysselin (Belgia) toimipisteeseen 1.8.2008 lukien, sekä myöntämään vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Yksikköjen organisointi – Henkilöstön asemapaikkojen määrääminen – Hallinnon harkintavalta

(Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta, 10 a artikla ja liite X)

Toimielimillä on laaja harkintavalta sen suhteen, kuinka ne organisoivat yksikkönsä niille uskottujen tehtävien mukaisesti, sekä sen suhteen, kuinka ne näiden tehtävien hoitamiseksi määräävät palveluksessaan olevan henkilöstön asemapaikat, kunhan tämä asemapaikkojen määrääminen toteutuu yksikön edun mukaisesti sekä viran ja palkkaluokan vastaavuutta noudattamalla. Asemapaikan siirto yksikön edun vuoksi ei edellytä virkamiehen suostumusta. Tällainen edellytys rajoittaisi kestämättömällä tavalla toimielinten vapautta organisoida yksikkönsä ja mukauttaa tätä organisaatiota muuttuviin tarpeisiin.

Erityisesti henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohtaa, joka koskee virkamiesten siirtoa yksikön edun mukaisesti, sovelletaan Euroopan unionin ulkopuolella työskenteleviin virkamiehiin. Henkilöstösääntöjen 101 a artiklan mukaan nimittäin sovelletaan kolmannessa maassa työskenteleviin virkamiehiin sovellettavia erityisiä poikkeusmääräyksiä, jotka sisältyvät henkilöstösääntöjen liitteeseen X, johon sisältyvissä siirtomenettelyä koskevissa 2 ja 3 artiklassa viitataan nimittävän viranomaisen vahvistamiin yksityiskohtaisiin sääntöihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilöstösääntöjen muiden säännösten soveltamista.

(ks. 75–77 ja 111 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 161/80 ja 162/80, Carbognani ja Coda Zabetta v. komissio, 24.2.1981 (Kok., s. 543, 28 kohta); asia 19/87, Hecq v. komissio, 23.3.1988 (Kok., s. 1681, 6 kohta) ja asia C‑294/95 P, Ojha v. komissio, 12.11.1996 (Kok., s. I‑5863, 40 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑73/96, Forcat Icardo v. komissio, 19.6.1997 (Kok. H., s. I‑A‑159 ja II‑485, 26 kohta) ja asia T‑98/96, Costacurta v. komissio, 22.1.1998 (Kok. H., s. I‑A‑21 ja II‑49, 33, 36 ja 40 kohta)