Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. birželio 4 d.

Byla F‑52/08

Wolfgang Plasa

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Tarnybų organizavimas – Personalo paskyrimas – Komisijos delegacija Alžyre – Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalis – Perkėlimas į Briuselį – Motyvavimas – Tarnybos interesas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo W. Plasa prašo panaikinti 2008 m. gegužės 8 d. Komisijos Išorės santykių generalinio direktorato generalinio direktoriaus sprendimą, kuriuo ieškovas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. perkeliamas į buveinę Briuselyje (Belgija), ir priteisti žalos atlyginimą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Tarnybų organizavimas – Personalo paskyrimas – Administracijos diskrecija

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalis, 10a straipsnis ir X priedas)

Institucijoms suteikta didelė diskrecija, kai, siekdamos įgyvendinti patikėtas užduotis, jos organizuoja savo padalinių darbą ir tai darydamos skiria į pareigas turimą personalą, su sąlyga, kad personalas skiriamas tarnybos interesais ir laikantis darbo vietos ir lygio atitikties. Perkelti tarnybos interesais nereikalingas pareigūno sutikimas. Tokia sąlyga neleistinai apribotų institucijų laisvę tvarkyti jų padalinius ir pritaikyti institucijos struktūrą prie pasikeitusių poreikių.

Konkrečiai kalbant, Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalis, susijusi su pareigūnų paskyrimu tarnybos interesais, taikoma ir tarnautojams, paskirtiems už Europos Sąjungos ribų. Iš tiesų pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 101a straipsnį specialios nuostatos ir išimtinės nuostatos, taikomos pareigūnams dirbantiems trečiojoje šalyje, įtvirtintos Pareigūnų tarnybos nuostatų X priede, kurio 2 ir 3 straipsniuose, susijusiuose su perkėlimo procedūra, nukreipiama į Paskyrimų tarnybos nustatytą specialią tvarką, taikomos nepažeidžiant kitų Pareigūnų tarnybos nuostatų nuostatų.

(žr. 75–77 ir 111 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1981 m. vasario 24 d. Sprendimo Carbognani ir Coda Zabetta prieš Komisiją, 161/80 ir 162/80, Rink. p. 543, 28 punktas; 1988 m. kovo 23 d. Sprendimo Hecq prieš Komisiją, 19/87, Rink. p. 1681, 6 punktas; 1996 m. lapkričio 12 d. Sprendimo Ojha prieš Komisiją, C‑294/95 P, Rink. p. I‑5863, 40 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. birželio 19 d. Sprendimo Forcat Icardo prieš Komisiją, T‑73/96, Rink. VT p. I‑A‑159 ir II‑485, 26 punktas; 1998 m. sausio 22 d. Sprendimo Costacurta prieš Komisiją, T‑98/96, Rink. VT p. I‑A‑21 ir II‑49, 33, 36 ir 40 punktai.