Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 4. jūnijā

Lieta F‑52/08

Wolfgang Plasa

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Dienestu organizēšana – Personāla iecelšana amatā – Komisijas delegācija Alžīrijā – Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punkts – Iecelšana citā amatā Briselē – Pamatojums – Dienesta intereses

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru W. Plasa lūdz atcelt Komisijas Ārējo sakaru ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2008. gada 8. maija lēmumu pārcelt prasītāju uz Briseli (Beļģija) no 2008. gada 1. augusta, kā arī atlīdzināt zaudējumus

Nolēmums      Prasību noraidīt. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Dienestu organizēšana – Darbinieku izmantošana – Administrācijas rīcības brīvība

(Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punkts, 10.a pants un X pielikums)

Iestādēm ir plaša rīcības brīvība savu dienestu darbības organizēšanā atkarībā no tiem uzticētajiem uzdevumiem un, ņemot vērā šos uzdevumus, to rīcībā esošo darbinieku iecelšanā amatā, ar nosacījumu, ka šī iecelšana notiek dienesta interesēs un ievērojot atbilstību starp pakāpi un amatu. Iecelšanai citā amatā dienesta interesēs nav vajadzīga ierēdņa piekrišana. Šāda nosacījuma sekas būtu nepieņemama iestāžu rīcības brīvības savu dienestu organizēšanā un šīs organizācijas pielāgošanā atbilstoši jaunām vajadzībām ierobežošana.

It īpaši Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punkts par ierēdņu norīkošanu dienesta interesēs ir piemērojams darbiniekiem, kas ir norīkoti pildīt pienākumus ārpus Eiropas Savienības. Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 101.a pantu ierēdņiem, kuri norīkoti pildīt pienākumus trešajā valstī, piemērojamie Civildienesta noteikumu X pielikumā ietvertie īpašie un atkāpes rakstura noteikumi, tostarp 2. un 3. pants par pārcelšanas procedūru, kuri ietver atsauci uz iecēlējinstitūcijas sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem, ir piemērojami, neietekmējot citus Civildienesta noteikumu noteikumus.

(skat. 75.–77. un 111. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1981. gada 24. februāris, 161/80 un 162/80 Carbognani un Coda Zabetta/Komisija, Recueil, 543. lpp., 28. punkts; 1988. gada 23. marts, 19/87 Hecq/Komisija, Recueil, 1681. lpp., 6. punkts; 1996. gada 12. novembris, C‑294/95 P Ojha/Komisija, Recueil, I‑5863. lpp., 40. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 19. jūnijs, T‑73/96 Forcat Icardo/Komisija, Recueil FP, I‑A‑159. un II‑485. lpp., 26. punkts; 1998. gada 22. janvāris, T‑98/96 Costacurta/Komisija, Recueil FP, I‑A‑21. un II‑49. lpp., 33., 36. un 40. punkts.