Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 4. junija 2009

Zadeva F-52/08

Wolfgang Plasa

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Organizacija služb – Zaposlovanje osebja – Delegacija Komisije v Alžiriji – Člen 7(1) Kadrovskih predpisov – Prerazporeditev v Bruselj – Obrazložitev – Interes službe“


Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero W. Plasa predlaga razglasitev ničnosti odločbe generalnega direktorja generalnega direktorata Komisije za zunanje odnose z dne 8. maja 2008 o odreditvi njegove prerazporeditve na sedež v Bruslju (Belgija) 1. avgusta 2008 ter plačilo odškodnine.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi vse stroške.

Povzetek

Uradniki – Organizacija služb – Zaposlovanje osebja – Diskrecijska pravica uprave

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 7(1) in 10a ter Priloga X)

Institucije imajo široko diskrecijsko pravico pri organiziranju svojih služb glede na naloge, ki so jim zaupane, in glede na to pri imenovanju osebja, ki ga imajo na voljo, če so ta imenovanja opravljena v interesu službe in ob upoštevanju sorazmerja med delovnim mestom in nazivom. Za prerazporeditev v interesu službe ni potrebno soglasje uradnika. Svoboda institucij bi bila s takim pogojem pri organiziranju njihovih služb in odzivanju na spreminjajoče se potrebe nedopustno omejena.

Natančneje, člen 7(1) Kadrovskih predpisov v zvezi z razporejanjem uradnikov v interesu službe se še naprej uporablja za uslužbence, razporejene zunaj Evropske unije. V skladu s členom 101a Kadrovskih predpisov se namreč posebne in izjemne določbe, ki se uporabljajo za uradnike, razporejene v tretjo državo, iz Priloge X h Kadrovskim predpisom, katere člena 2 in 3 pri postopku mobilnosti napotujeta na podrobna pravila, ki jih je določil organ, pristojen za imenovanja, uporabljajo brez poseganja v druge določbe Kadrovskih predpisov.

(Glej točke od 75 do 77 in 111.)

Napotitev na:

Sodišče: 24. februar 1981, Carbognani in Coda Zabetta proti Komisiji, 161/80 in 162/80, Recueil, str. 543, točka 28; 23. marec 1988, Hecq proti Komisiji, 19/87, Recueil, str. 1681, točka 6; 12. november 1996, Ojha proti Komisiji, C-294/95 P, Recueil, str. I-5863, točka 40;

Sodišče prve stopnje: 19. junij 1997, Forcat Icardo proti Komisiji, T-73/96, RecFP, str. I-A-159 in II-485, točka 26; 22. januar 1998, Costacurta proti Komisiji, T-98/96, RecFP, str. I-A-21 in II-49, točke 33, 36 in 40.