Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. února 2021 American Airlines, Inc. proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-430/18, American Airlines v. Komise

(Věc C-127/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): American Airlines, Inc. (zástupci: J.-P. Poitras, advokát, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Delta Air Lines, Inc.

Návrhová žádání

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

zrušil rozhodnutí Komise C(2017) 2788 final ze dne 30. dubna 2018;

podpůrně, je-li to považováno za nezbytné, vrátil věc Tribunálu, aby ji v souladu s rozsudkem Soudního dvora opětovně přezkoumal;

rozhodl, že Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které navrhovatelka vynaložila v tomto řízení a v řízení před Tribunálem;

přijal jakákoli jiná opatření, která bude považovat za vhodná.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje jediný důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když přijal nesprávný právní výklad Komise, že kritérium „přiměřeného využití“, uvedené v ustanovení 1.10 Závazků American-US Airways přijatých při fúzi (dále jen „Závazky“), znamená pouze „absenci zneužití“, a v rozsudku bylo v důsledku toho nesprávně potvrzeno rozhodnutí Komise C(2017) 2788 final ze dne 30. dubna 2018, kterým byla společnosti Delta Airlines přiznána nabytá práva (věc M.6607 – US Airways/American Airlines).

Důvod kasačního opravného prostředku má tři části:

1.    V první části se navrhovatelka zaměřuje na správný právní postup při výkladu kritéria „přiměřeného využití“ za účelem přiznání nabytých práv na základě ustanovení 1.10 Závazků a uvádí, že se Tribunál dopustil při zvoleném výkladu nesprávného právního posouzení.

2.    Ve druhé části navrhovatelka uvádí, že se Tribunál rovněž dopustil nesprávného právního posouzení, když přijal analýzu Komise, podle které „přiměřené využití“ znamená pouze „absenci zneužití“, čímž nesprávně akceptoval, že Delta neprovozuje 470 opravných letištních časů.

3.    Ve třetí části navrhovatelka vysvětluje další nesprávná právní posouzení, kterých se Tribunál dopustil při výkladu ustanovení 1.9 Závazků, konkrétně výrazu „v souladu s nabídkou“, na základě nesprávné právní analýzy formuláře RM.

____________