Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 26. februar 2021 – Lietuvos notarų rūmai, M.S., S.Š., D.V., V.P., J.P., D.L.-B., D. P. og R.O.I. mod Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Sag C-128/21)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøgere i første instans og andre parter i appellen: Lietuvos notarų rūmai, M.S., S.Š., D.V., V.P., J.P., D.L.-B., D.P. og R.O.I.

Sagsøgt i første instans og appellant: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 101, stk. 1, TEUF, fortolkes således, at notarer i Republikken Litauen ved udøvelsen af aktiviteter vedrørende de af Lietuvos notarų rūmai (det litauiske notarkammer) vedtagne præciseringer, som er beskrevet den foreliggende sag, udgør virksomheder som omhandlet i artikel 101 TEUF?

Skal artikel 101, stk. 1, TEUF, fortolkes således, at de af Lietuvos notarų rūmai (det litauiske notarkammer) vedtagne præciseringer, som er beskrevet i den foreliggende sag, udgør en vedtagelse inden for en sammenslutning som omhandlet i artikel 101, stk. 1, TEUF?

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende, har disse præciseringer da til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked som omhandlet i artikel 101, stk. 1, TEUF?

Skal de præciseringer, som er beskrevet i den foreliggende sag, ved afgørelsen af en eventuel tilsidesættelse af artikel 101, stk. 1, TEUF, vurderes i overensstemmelse med kriterierne i Wouters-dommens præmis 97? 1

Såfremt det fjerde spørgsmål besvares bekræftende, udgør de formål, som sagsøgerne har henvist til, dvs. opnåelse af ensartet notarpraksis, lukning af et hul i lovgivningen, beskyttelse af forbrugernes interesser, sikring af princippet om ligebehandling af forbrugere og proportionalitetsprincippet samt beskyttelse af notarer mod et uberettiget civilretligt ansvar, da lovlige formål, når disse præciseringer vurderes i overensstemmelse med kriterierne i Wouters-dommens præmis 97?

Såfremt det femte spørgsmål besvares bekræftende, skal restriktionerne i disse præciseringer da anses for ikke at gå videre end, hvad der er nødvendigt for at sikre gennemførelsen af de lovlige mål?

Skal artikel 101 TEUF fortolkes således, at notarer, som var medlemmer af præsidiet, kan anses for at have tilsidesat denne artikel og kan pålægges en bøde med den begrundelse, at de deltog i vedtagelsen af de præciseringer, som er beskrevet i den foreliggende sag, mens de var beskæftigede som notarer?

____________

1     Dom af 19.2.2002, C-309/99, EU:C:2002:98.