Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 26. februára 2021 – LB/TO

(vec C-120/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: LB

Žalovaná: TO

Prejudiciálna otázka

Bránia článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času1 a článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie uplatneniu takej vnútroštátnej právnej úpravy, akou je § 194 ods. 1 v spojení s § 195 BGB (nemecký občiansky zákonník), podľa ktorej nárok na platenú ročnú dovolenku podlieha bežnej trojročnej premlčacej lehote, ktorej plynutie začína podľa podmienok uvedených v § 199 ods. 1 BGB uplynutím bežného kalendárneho roka, ak zamestnávateľ zamestnanca náležite nevyzval a nepoučil, čím mu fakticky znemožnil realizáciu jeho nároku na dovolenku?

____________

1 Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381.