Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 2. marca 2021 – Proximus NV/Gegevensbeschermingsautoriteit

(vec C-129/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Proximus NV

Žalovaný: Gegevensbeschermingsautoriteit

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 12 [ods. 2] smernice 2002/581 v spojení s článkom 2 [písm. f] tejto smernice a článkom 95 všeobecného nariadenia o ochrane údajov2 vykladať v tom zmysle, že je prípustné, aby vnútroštátny dozorný orgán, ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú inak, vyžadoval „súhlas“ účastníka v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako základ pre zverejnenie jeho osobných údajov vo verejne prístupných telefónnych zoznamoch účastníkov a telefonických informačných službách, ktoré zverejňuje samotný prevádzkovateľ alebo tretí poskytovatelia?

Má sa právo na výmaz podľa článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov chápať tak, že bráni tomu, aby vnútroštátny dozorný orgán posúdil žiadosť účastníka o výmaz z verejne dostupných telefónnych zoznamov účastníkov a telefonických informačných služieb ako žiadosť o výmaz v zmysle článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov?

Majú sa články 24 a 5 [ods. 2] všeobecného nariadenia o ochrane údajov vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby vnútroštátny dozorný orgán z požiadavky zodpovednosti upravenej v tomto nariadení vyvodil záver, že prevádzkovateľ musí prijať vhodné technické a organizačné opatrenia potrebné na to, aby ďalšie zodpovedné osoby, konkrétne poskytovateľov telefonických služieb a iných poskytovateľov telefónnych zoznamov účastníkov a telefonických informačných služieb, ktorí získali údaje od prvej zodpovednej osoby, informoval o odvolaní súhlasu dotknutou osobou v súlade s článkom 6 v spojení s článkom 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov?

Má sa článok 17 [ods. 2] všeobecného nariadenia o ochrane údajov vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby vnútroštátny dozorný orgán poskytovateľovi verejne dostupných telefónnych zoznamov účastníkov a telefonických informačných služieb, od ktorého sa vyžaduje, aby ďalej nezverejňoval údaje určitej osoby, uložil povinnosť prijať primerané opatrenia, ktorými zabezpečí postúpenie informácie žiadosti o výmaz prevádzkovateľom vyhľadávacích nástrojov?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 2002, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514)

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1)