Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 20. januára 2021 – Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(vec C-34/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Žalovaný: Minister des Hessischen Kultusministeriums

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 88 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/6791 , vykladať v tom zmysle, že právny predpis musí na to, aby bol konkrétnejším pravidlom na zabezpečenie ochrany práv a slobôd pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov v súvislosti so zamestnaním v zmysle článku 88 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, spĺňať požiadavky kladené na také pravidlá podľa článku 88 ods. 2 tohto nariadenia?

Ak vnútroštátny predpis zjavne nespĺňa požiadavky podľa článku 88 ods. 2 nariadenia 2016/679, možno ho napriek tomu ešte uplatniť?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).