Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 18 januari 2021 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) mot Ryanair

(Mål C-33/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Motpart: Ryanair DAC

Tolkningsfråga

Ska begreppet ”[d]en som huvudsakligen arbetar inom den medlemsstats territorium där han är bosatt” i artikel 14.2 a ii [i förordning (EEG) nr 1408/71(1 ), i dess ändrade lydelse] tolkas på samma sätt som det begrepp (inom området för civilrättsligt samarbete, domstols behörighet och behörighet vid tvister om anställningsavtal (förordning (EG) nr 44/2001(2 ))) som i artikel 19.2 a (i den sistnämnda förordningen) definieras som ”ort där arbetstagaren vanligtvis utför ... sitt arbete”, även inom området för luftfart och för kabinpersonal (förordning (EEG) 3922/91(3 )), i enlighet med EU-domstolens praxis som anges i motiveringen?

____________

(1 )    Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 1971, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57).

(2 )     Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).

(3 )     Rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 1991, s. 4; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 52).