Language of document :

Преюдициално запитване от Gericht Erster Instanz Eupen (Белгия), постъпило на 14 януари 2021 г. — IO/Регион Валония

(Дело C-23/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Gericht Erster Instanz Eupen

Страни в главното производство

Ищец: IO

Ответник: Регион Валония

Преюдициални въпроси

Налице ли е противоречие с релевантните норми от правото на Съюза, и по-специално с член 49 (свобода на установяване) и с член 56 (свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) ако национална правна уредба като прилаганата от Регион Валония, съгласно която ползването без задължение за повторна регистрация на чуждестранен автомобил, предоставен на управител (или на лице, упражняващо свободна професия) с местоживеене в Белгия от предприятие (с или без юридическа правосубектност), установено в друга държава — членка на Съюза, се обуславя от изпълнението на изискването този управител (или лице, упражняващо свободна професия) да има на разположение със себе си, когато пътува с този автомобил, издадено от предприятието (с или без юридическа правосубектност) удостоверение или доказателство за възложена работа (тоест удостоверение по смисъла на член 3, параграф 2, точка 2 от Кралския декрет от 20 юли 2001 г.)?

Налице ли е съвместимост с релевантните норми от правото на Съюза, и по-специално с член 49 ДФЕС (свобода на установяване) и с член 56 ДФЕС (свободно предоставяне на услуги) ако за да може съдружник или управител с местоживеене в Белгия да ползва предоставения му на разположение фирмен автомобил, регистриран в чужбина, се изисква той да получава заплата или доходи от предприятието?

Следва ли да се смята, че национална правна уредба като описаната в конкретния случай и прилагана от Регион Валония е обоснована от изисквания за обществена сигурност или други мерки за закрила и необходимо ли е с оглед постигане на преследваната цел да се съблюдава тази национална уредба, която е тълкувана в смисъл, че предвижда императивно, че в автомобила по време на движение следва да се намира както доказателство за възложена работа, така и удостоверение за предоставяне на автомобила на разположение, или посочената цел би могла да бъде постигната и по друг начин и с по-малко стриктни и формалистични средства?

____________