Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) den 15 januari 2021 – TM mot EJ

(Mål C-28/21)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parter i det nationella målet

Klagande: TM

Motpart: EJ

Tolkningsfråga

Ska uttrycket ”[v]arje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är lämpliga” i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet1 tolkas så, att ett försäkringsföretag inom ramen för ansvarsförsäkring för motorfordon enligt medlemsstaternas lagstiftning ska ersätta skador fullt ut, inbegripet effekterna av skadehändelsen i form av vinst som har uteblivit för den skadelidande?

____________

1 EUT L 263, 2009, s. 11.